Ders İçerikleri

PTR101         Anatomi I                                 (4-4-6) 6

Öğrenciye insan vücudunun anatomik yapısı ve fonksiyonlarını öğretmektir İnsan vücudunun anatomisi ve anatomik yapıların fonksiyonları teorik ve pratik olarak anlatılacaktır. Anatomik terminoloji,  kemikler, iskelet sistemi, kaslar, eklemler, medulla spinalis ve spinal sinirler gibi konular anlatılacaktır.

PTR103         Temel Fizyoloji I       (4-0-4)5

Öğrencilere organizmadaki fizyolojik mekanizmaları öğretmektir. Genel fizyoloji, hücre fizyolojisi, nörofizyoloji ve kas fizyolojisi anlatılacaktır.

PTR105         Fizik   (3-0-3)3

Fizik ve ölçme, vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket, iş ve enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, çizgisel momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin sabit bir eksen etrafında dönmesi, hareketi, evrensel çekim kanunu, akışkanlar mekaniği biyofizik ve vücudumuzdaki kaldıraç sistemleri konuları anlatılacaktır.

PTR107         Fizyoterapi ve Rehabilitasyona giriş ve Etik Prensipler   (2-0-2)3

Öğrencilere fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında fizyoterapist ile diğer sağlık personelinin görev ve sorumlulukları öğretmek ve sağlık alanındaki etik prensipleri anlatmaktır.

Fizyoterapist ve rehabilitasyon kavramları, etik ve etik kurallar, hasta sağlık çalışanı, devlet ve kurumların görev ve hakları. Fizyoterapistlik mesleğinin etik kuralları, bilim ve eğitim etiği konularını içermektedir.

ENG101        English Communication Skills    I     (4-0-4)3,5

PTR109         Psikoloji                                             (2-0-2)2

Psikoloji bilimi, kuramlar, yöntemler, gelişim, zihin, bellek, motivasyon, kişilik, anormal davranışlar, stres ve sağlık, güdü, motivasyon ile ilgili temel bilgi ve kavramların öğrenilmesini sağlamaktır. Psikoloji biliminin tarihçesi, alanları, kullandığı yöntemler, kuramlar, davranış ve fizyoloji, yaşam boyu gelişim, zihinsel süreçler, zeka, kişilik, anormal davranışlar, sağlık stres ve başa çıkma, öğrenme, güdü ve motivasyon alanlarını kapsamaktadır.

PTR 113         Psikososyal Rehabilitasyon              (2-0-2) 1,5

Psikososyal rehabilitasyon alanındaki kavramların tanımlanması, rehabilitasyon süreci boyunca hastanın yaşadığı psikolojik süreç, sosyal yaşama geri dönüşte rollerin geri kazandırılması, çevre ve sosyal yaşama uyum, psikososyal rehabilitasyonda fizyoterapi ve rehabilitasyonun rolünün anlatılmasıdır. Hasta ile empati kurabilme, hastanın çevre ve sosyal çevreye uyumlandırılmasında rehberlik edebilme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir. Psikososyal rehabilitasyon alanındaki kavramların tanımlanması, rehabilitasyon süreci boyunca hastanın yaşadığı psikolojik süreç, sosyal yaşama geri dönüşte rollerin geri kazandırılması, çevre ve sosyal yaşama uyum, psikososyal rehabilitasyonda fizyoterapi ve rehabilitasyonun rolü

HIST 111       Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I     (2-0-2)2

Türk kültürünün Batı kültürü ile karşılaştırılması, sonuçların siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemlerle yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde reform hareketleri, siyasi olaylar,

PTR102         Anatomi II                                         (4-4-6)6

Öğrenciye insan vücudunun anatomik yapısı ve fonksiyonlarını öğretmektir.

Sinir sisitemi, santral sinir sistemi, periferal sinir sistemi, duyu organları, sindirim sistemi, solunum sistemi, kalp damar sistemi, iç salgı bezleri konuları işlenecektir.

PTR104         Temel Fizyoloji II                              (4-0-4)5

Öğrencilere organizmadaki fizyolojik mekanizmaları öğretmektir. Kardiyovasküler sistem fizyolojisi, kan fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, gastrointestinal sistem fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, renal fizyoloji konularını içermektedir.

PTR106         Elektrofiziksel Ajanlar ve Hidroterapi       (2-2-3)4

            Fizyoterapide kullanılan sıcak, soğuk, ısı ve ışık uygulamaların fizyolojik etki mekanizmaları ve nasıl uygulandığının öğretilmesi.

            İnflamasyon,  doku iyileşmesi, ağrı mekanizması, ağrı ve iyileşmeye etkisi, ısının ve ışığın fiziksel özellikleri, yüzeyel ısı ajanlarının fizyolojik etkileri, infraruj, laser, uvl, helyoterapi, fludoterapy, nemli sıcak uygulamaları, intermittant kompresyon, soğuk uygulama ve fizyolojik etkileri, suyun fiziksel prensipleri, fizyolojik etkileri, hidroterapi yöntemleri, aquaterapi, kaplıca tedavisi konuları işlenecektir.

HIST 112       Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II          (2-0-2)2

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Atatürk ilke ve inkılapları, siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel gelişme ve değişmeler

ENG 102        English communication Skillls II             (4-0-4)3,5

PTR 108         Hareket ve fonksiyon gelişimi         (2-0-2)2

Normal gelişim terminolojisi, embriyonik gelişim, hareket gelişimi ve etkileyen faktörler, muskuloskeletal faktörleri hareketin komponentleri, postüral reaksiyonlar, neonatal, infant ve toddler gelişimi

HIST 221       Medeniyet Tarihi         (3-0-3)3

PTR 110         İlkyardım                      (2-2-2)3,5

Bu ders doğal afetlerde veya savaş anında felakete uğrayan, ani hastalanan ya da herhangi bir kazaya maruz kalan bireylerin hayatını kurtarmak, sakatlığını önlemek ya da sınırlandırmak amacıyla zamanında ve yerinde alınacak önlemlere ilişkin bilgi ve beceriler kazandırır.

İlk yardım gerektiren konular: Solunum ve dolaşım sistemine ait ilk yardım, Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Kanamalar, şok, Travmalar, Zehirlenmeler, Yanık, Elektrik Çarpması, Donmalar, Sivil Savunma.

PTR 201         Elektroterapi I            (2-2-3)5

Fizyoterapi yaklaşımlarında doğru elektroterapi yöntemlerini öğretmektir. Alçak frekanslı akımların farklı patolojik durumlarda kullanılması ile ilgili yöntemler incelenecektir. Galvani akımı, tıbbi ve cerrahi galvanizm, iyontoforezis, elektrodiagnoz, modifiye galvani akımı, alçak frekanslı akımlar, diadinamik akımlar, enterferansiyel akımları fonksiyonel elektrik stimülasyonu, ultra reiz ve russian akımları      

PTR 203         Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme    (2-2-3) 5

Dersin tanıtımı, hasta  , hareketin temel prensipleri, postür analizi (anterior, lateral ve posterior postür analizleri), kısalık testleri, esneklik ve değerlendirmesi, antropometrik ölçümler (çevre, uzunluk, çap ve yağ dokusu ölçümleri), gonyometre ile normal eklem hareketlerinin (neh) değerlendirilmesi, kas kuvveti ve değerlendirme yöntemleri anlatılacaktır. Öğrenci yukarıdaki değerlendirme yöntemlerini kullanarak, hastanın tedavi programını planlamayı öğrenecektir.

PTR 205         Fizyoterapide Manual Yaklaşımlar I                   (2-2-3)5

Bu derste öğrencilere manual tedavi yöntemlerinden, yumuşak doku mobilizasyonlari, myofasiyal gevşetme teknikleri, nöromobilizasyon, masaj teknikleri, eklem mobilizasyonu ve cyriax teknikleri anlatılacaktır.

PTR 207         Ortopedi                                                                    (2-0-2)2

Ortopedi ve travmatolojiye giriş, kemik yapı, kırık, kırık tipleri, kırık iyileşmesi, kırık fiksasyon yöntemleri, çıkık, çıkık fiksasyon yöntemleri, üst ekstremite travmaları ve tedavi yöntemleri, alt ekstremite travmaları ve tedavi yöntemleri, omurga yaralanmaları, kemik gelişim bozuklukları eklem hastalıkları (osteoartrit, romatoidartrit vb), omurga hastalıkları,  metabolik kemik hastalıkları,  çocukluk dönemi ortopedik yaralanmaları konuları işlenecektir.

PTR 209         Nörolojik Hastalıklar ve Nöroşirurji                      (2-0-2)3

Nörolojik muayene, medulla spinalis hastalıkları, periferik nöropatiler, tuzak nöropatiler, serebrovasküler hastalıklar, spastisite, demiyelizan hastalıklar, serebellar sistem hastalıkları, ekstrapiramidal sistem hastalıkları, kas hastalıkları konuları anlatılacaktır.

Epilepsi, Serebralpalsi, Nörodejeneratifhastalıklar, Hipotonikinfant, Nöromuskuler hastalıklar, Mental ve motor gelişim basamakları, beyin cerrahisi yöntemleri ve disk hernisi operasyonları, kafa travmaları ve anevrizmalar anlatılacaktır.

ENG 201        Advanced communication skills                              (3-0-3)3        

PTR 211         Fonksiyonel Nöroanatomi                                        (2-0-2)3

Sinir sistemi yapıları, bu yapıların birbirleri ile ilişkileri ve hasarları durumunda ortaya çıkan klinik durumlar konusunda bilgi kazandırmaktır. Sinir sistemine giriş,  beyin ve medulla spinalisin zarları, ventriküler sistem ve bos dolaşımı,  beynin fonksiyonel sahaları,  bazal ganglionlar, diensefalon,   beyin sapı,  kranial sinirler,  sss dolaşımı,  medulla spinalis, inen çıkan yollar,  periferik sinir sistemi,  serebellum, limbik sistem,  otonom sinir sistemi konuları işlenecektir.

PTR202         Elektroterapi II                                                      (2-2-3)5

Elektrik şoku, surger’lar, yüksek frekanslı akımlar, kısa dalga diatermi, mikrodalga diatermi, ultrason, transkuteneal elektriksel sinir stimülasyonu, biofeedback, magnetoterapi, yüksek voltaj stimülasyonu

PTR204         Tedavi hareketleri prensipleri                                  (2-3-4)5

Egzersiz programının planlanması, hastaya etki eden faktörler ve egzersizlerin öğretilmesi, normal eklem hareketleri için egzersiz tipleri, egzersiz pozisyonları, pelvik bölge ve lumbal vertebraların düzgünlüğü için egzersizler, ön ve yan abdominalleri kuvvetlendirme egzersizleri, William’s fleksiyon egzersizleri, pektoral kaslar için germe egzersizleri, torakal ve servikal vertebralar ile omuz kuşağının düzgünlüğü için egzersizler, Codman egzersizleri, alt ekstremitelerin düzgünlüğünü bozan kaslara germe ve kuvvetlendirme egzersizleri, Burger-Allen egzersizleri, ilerleyici dirençli egzersizler, izometrik egzersizler, gevşeme egzersizleri, skolyoz, skolyozda üç boyutlu tedavi yönteminin prensipleri, traksiyon konuları işlenecektir.

PTR206         Fizyoterapide Manual Yaklaşımlar II                     (2-2-3)5

Kaltenborn,  maitland, mc kenzie, mulligan, parmaklar, el ve elbileği eklemlerinin mobilizasyonu, dirsek ve omuz kuşağı eklemlerinin mobilizasyonu, ayak, ayak bileği ve diz eklemlerinin mobilizasyonu, kalça, pelvis ve sakroiliak eklem mobilizasyonu, lomber bölge mobilizasyonu, , torakal bölge mobilizasyonu, servikal bölge mobilizasonu konuları anlatılacaktır.

PTR208         Kardiyopulmoner hastalıklar                                   (2-0-2)2

Solunum yolu hastalıklarında anamnez ve fizik muayene, solunum sisteminde radyolojik değişiklikler, arteriyal kan gazı ve solunum fonksiyon testleri solunum yetmezliği, hipoksik ve hiperbarik solunum, kronik bronşit, bronşektezi ve amfizem kistik fibrozis, astım, restriktif akciğer hastalıkları, mekanik ventilatör ve noninvaziv mekanik ventilatör, çevresel ve mesleki hastalıklar, akciğer kanserleri, plevral hastalıklar, uykuda solunum bozuklukları, tütün kontrolü ve sigara bırakma gibi konular işlenerek öğrenciye pulmoner rehabilitasyon için temel oluşturmak amaçlanmıştır. Kalp hastalıklarında anamnez alımı, kalp sesleri, EKG, EKO, ateroskleroz, kalp hastalıklarında hemodinamik değişiklikler, iskemik kalp hastalıkları patolojisi, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, ritim bozuklukları, koroner kalp hastalıkları ve risk faktörleri, metabolik sendrom  gibi konular işlenecektir.

PTR 210         Dahili  Bilimler  (Dahiliye, Romatoloji, Radyoloji)      (2-0-2)2

Dahili hastalıkların klinik değerlendirilmesi ve geriatrik hastaya yaklaşım (öykü, fizik inceleme), Dahili hastalıkların değerlendirilmesi (Laboratuar ve görüntüleme yöntemleri) Romatoidartrit, Osteoartrit, Fibromyaljia. Sistemik lupuseritamotosus, Skleroderma, Osteoporoz, Ankilozanspondilit, Seronegatifspondiloartopatiler,  SjogrenSendomu ,Gut, Enfeksiyözartritler, Psöriatikartrit, Jüvenilidiyopatikartrit, Reaktif artrit, Renal hastalıklar ve kronik böbrek yetmezliği, Fizyoterapi açısından endokrinolojik hastalıklar 1, (Osteoporoz, osteomalazi, tiroid hastalıkları), Fizyoterapi açısından endokrinolojik hastalıklar 2 (Diyabetismellitus, obezite, metabolik sendrom), Yoğun bakımda monitorizasyon yöntemleri  gibi konular işlenecektir.

PTR 212         Egzersiz fizyolojisi                                                       (3-0-3)3

Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovaskülerregülasyon ve integrasyon, fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesi, enerji kapasitesinin ölçümü, aerobik ve anerobik eğitim, pulmoner sistem, solunum kontrolü, kas- iskelet sistemi ve egzersiz, eksitasyon- inhibisyonnöral kontrol, termoregülasyon ve egzersiz, sualtı ve yüksek irtifa fizyolojisi

ENG202         Report Writing Skills                                                  (2-0-2)2

PTR301         Nörofizyolojik Yaklaşımlar ve Motor Öğrenme I    (2-2-3)3

Proprioseptif nöromusküler fasilitasyon tekniklerinin tanımlanması, nörofizyolojik temelleri, kullanım amaçları ve indikasyonları.   Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon patern ve tekniklerinin uygulamalı anlatımını içermektedir

 

PTR303         Ortopedik Fizyoterapi                                                (2-2-3)3

Cerrahi gerektiren, gerektirmeyen tüm ortopedik hastalıkların erken veya geç dönem fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımları, uygulamalar

PTR305         Ortez ve Rehabilitasyon                                              (2-2-3)3

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerini ortez uygulamaları konusunda bilgilendirmek ve öğrencileri hastaların rehabilitasyonunda ortez kullanabilir hale getirmektir.

PTR307         Pulmoner/Solunum Fizyoterapi                                (2-2-3)3

Pulmoner rehabilitasyonun tanımı, obstruktif ve restriktif akciğer hastalıkları, pulmoner rehabilitasyonda değerlendirme ve kullanılan tedavi yöntemleri, pulmoner cerrahide fizyoterapi ve rehabilitasyon, yoğun bakımda solunuma yardımcı cihazlar, oksijen tedavisi, aspirasyon, yoğun bakımda fizyoterapi ve rehabilitasyon, neonatallerde ve pediatric hastalarda göğüs fizyoterapisi ve rehabilitasyon konularını içermektedir

PTR309         Kinezyoloji I                                                                    ( 2-0-2)3

Kinezyolojinin tanımı, hareket ve hareket tipleri, vücuttaki dokuların mekanik özellikleri ve patokinetiğini içerir. Hareket ile ilgili mekanik prensipleri öğrenerek bunları insan hareketlerinin analizi , nasıl kullanacağı hakkında bilgi sahibi olmasıdır.

PTR311         Nörolojik Fizyoterapi                                                      (2-3-4)4

Sinir sisteminin dejeneratif, idiopatik, travmatik ve enfeksiyöz hastalıkları ve bu hastalıklara yönelik olarak uygulanan özel fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının teorik ve pratik uygulamaları

PTR 313         Sporcu Sağlığında Fizyoterapi                                        (2-0-2)2

Spor sakatlıklarının önlenmesi, spor sakatlıklarında ilkyardım, ön tedavi, kesin tedavi, rehabilitasyon prensipleri, yumuşak dokuyaralanmaları, alt ve üst ekstremiteler ile ilgili yaralanmaların gözden geçirilmesi ve bantlama uygulamalarını içerir.

ENG301       English for  career development   1                           (3-03)3

PTR 299         Yaz stajı I                                                                          (0-8-4)6

İkinci sınıf öğrencilerinin fizyoterapi ve rehabilitasyonda klinik deneyimlerini ve hasta dökümantasyon becerilerini geliştirmeler için klinik/hastanelerde yaz döneminde yirmi (20) iş günü staj yapmaları planlanmaktadır.

PTR 302       Nörofizyolojik Yaklaşımlar ve Motor Öğrenme II          (2-2-3)4

Serebro vasküler olay sonrası fizyoterapi değerlendirmeleri ve İnme rehabilitasyonunda kullanılan nörofizyolojik yaklaşımların uygulamalı anlatımı , bobath yakalşımına gore rehabilitasyon tekniklerinin öğretilmesi

PTR 304      Kinezyoloji II                                                                        (2-0-2) 3

Normal ve patolojik yürüyüşleri ayırt edebilmesi,

-Eklemlerin mekanik ve patomekanik özelliklerini bilmesi,

-Bu konular hakkında edindiği teorik bilgileri klinik uygulamalarda kullanabilmesi amaçlanmıştır. Patolojik yürüyüş nedir, hastalıklara göre gelişen patolojik yürüyüş

PTR 306 Pediatrik Fizyoterapi                                                           (2-2-3)4

Amputasyon, nedenleri, seviyeleri, konjenitalamputasyonlar, alt ekstremite protezleri, üst ekstremite protezleri, protez statik ve dinamik ayarları, güdük- sokat uyumu, myoelektrik protezler, ampute rehabilitasyonu

PTR 310 Kardiak Fizyoterapi                                                              (2-2-3)4

Tarihçe, kardiyak rehabilitasyonda temel tedaviler, takım çalışması, tanımlar, kardiyovasküler endurans, egzersiz, fiziksel uygunluk, koroner arter hastalığı, risk faktörleri, angina ve dispne skalaları, ölçüm yöntemleri, egzersiz testi ve eğitimi, kardiyovasküler cerrahide rehabilitasyon

PTR 312 Romatolojik Fizyoterapi                                                        (2-0-2)2

Romatizmal hastalıkların sınıflaması, tanımları, kas iskelet sistemine etkileri,romatizmal hastalıklarda fizyoterapi, değerlendirme yöntemleri ve uygun rehabilitasyon yaklaşımları incelenecektir.

PTR 314 Kadın Sağlığında Fizyoterapi                                                (2-0-2)2

Hamilelikte fizyolojik ve anatomik farklılıklar, hamilelikte güvenli egzersizler, inkontinans eğitimi, hamilelikte çekilen sancının teoriği, sancıyla baş etme yöntemi, gevşeme ve solunum egzersizleri, pelvik taban pelvik kuşak ağrısı, lenfödem, menopoz gibi konular işlenecektir.

PTR 316 Ergoterapi                                                                                (2-0-2)2

Ergoterapi de genel performansı tanımlama ve değerlendirmeyöntemleri konularında ergoterapi yaklaşimlarinin gözden geçirilmesi ve örnek uygulamaları İş ve uğraşı tedavisinde tanımlama- değerlendirme yöntemleri, transfer aktiviteleri prensipleri, eğitim, günlük yaşam aktiviteleri, duyu- algı- motor testleri ve eğitim, kognitif değerlendirme, el değerlendirilmesi, pediatrik iş ve uğraşı değerlendirilmesi, serebral paralizi, rett sendromu, down sendromu, mental retardasyon

 English for  career   development 2

TURK 401     Türk Dili 1     (2-0-2)2

Türk dil bilgisi, açıklama, uygulama, kompozisyon çalışmaları, doğru telaffuz, konuşma ve yazma becerilerini geliştirme, edebi türler

PTR403         Klinik Uygulama I    (2-24-14)18

Farklı teşhislerde problemi olan hastanın değerlendirilmesi ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programının belirlenip uygulanması. Öğrenci ayrıca konuyla ilgili seminer de hazırlar.

PTR405       Fizyoterapide Araştırma ve Kanıta Dayalı Uygulamalar I

Tıbbi araştırma yöntemlerinin temelleri. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bir araştırmanın planlanma süreçleri ve planlamanın yapılması

 

PTR407         Fizyoterapide Klinik Problem Çözme I

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında farklı klinik tanısı olan olgular üzerinde grup çalışması yapılarak,

-Literatür taraması,

-Olgunun değerlendirilmesi ile problemlerinin analizi ve yetersizlik, özür ve

engel başlıkları altında problemleri listelenmesi,

-Klinik problem çözme, mantık yürütme ve fizyoterapi becerilerini kullanarak, fizyoterapi-rehabilitasyon ile ilişkili çözüm önerilerinin tartışılması

-Uygun fizyoterapi-rehabilitasyon programının üzerinde tartışılarak belirlenmesi

TURK 402     Türk Dili 2     (2-0-2)2

Türk dil bilgisi, açıklama, uygulama, komp ozisyon çalışmaları, doğru telaffuz, konuşma ve yazma becerilerini geliştirme, edebi türler

PTR404         Klinik Uygulama II  (2-24-14)18

Farklı teşhislerde olan hastanın değerlendirilmesi ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programının belirlenip uygulanması. Öğrenci ayrıca konuyla ilgili seminer de hazırlar.

PTR406         Fizyoterapide Yönetim ve Organizasyon   (1-0-1)2

Yönetim ve organizasyon hakkında bilgilendirme, yurt içi ve yurt dışı fizik tedavi merkezleri, gelişmiş organizasyon ve yönetim modellerinin incelenmesi, bir yöneticide olması gereken özellikler ve yöneticinin sorumlulukları

PTR408         Fizyoterapide Klinik Problem Çözme II                           (2-0-2)4

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında farklı klinik tanısı olan olgular üzerinde grup çalışması yapılarak,

Literatür taraması,

Olgunun değerlendirilmesi ile problemlerinin analizi ve yetersizlik, özür ve

engel başlıkları altında problemleri listelenmesi,

Klinik problem çözme, mantık yürütme ve fizyoterapi becerilerini kullanarak, fizyoterapi-rehabilitasyon ile ilişkili çözüm önerilerinin tartışılması

Uygun fizyoterapi-rehabilitasyon programının üzerinde tartışılarak belirlenmesi

PTR 410     Fizyoterapide Araştırma ve Kanıta Dayalı Uygulamalar II            (2-0-2)4

Araştırma varsayımlarının kurulması, önemlilik testleri, veriler, verilerden sonuç çıkarma, dağılımların belirlenmesi ile ilişkin genellemeveoptimal karar verme yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve örnek uygulamalar, windows ofis uygulamaları, tıbbi veritabanları, internette makale bulma yöntemleri, SPSS paket programları ile analiz yapma ve makale yazma ve teslim süreçlerini içerir.

SEÇMELİ DERSLER

PTR 213 İşitme, Konuşma ve Yutma Bozuklukları  (2-0-2) 2

İşitme, konuşma vestibuler sistem anatomisi ve rehabilitasyonlarını öğretmek, İşitme, konuşma vestibuler sistem anatomisi ve rehabilitasyonlarını yapmak

PTR 215 Sporcu sağlığı (2-0-2) 2

Egzersizin vücut sistemleri üzerine etkilerinin tanımlanması, sporun yaş ve cinsiyete bağlı değişimi,fiziksel uygunluğun tanımlanması ve uygun değerlendirme yöntemlerinin tartışılması, sporcuya genel yaklaşım ile ilgili farklı disiplinlerden görüş alınması planlanmaktadır. 

 PTR 214 Biyomekani (2-0-2) 2

Özellikle klinik alanlarda hem değerlendirme hem de tedavide kullanılan temel biomekanik prensiplerin gözden geçirilmesi ve bu prensiplerin fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları sırasında nasıl kullanıldığının örneklenmesidir. Biomekaniğin ve biomekanik prensiplerin uygulama alanlarının tanımlanması

-Vücuttaki yapılara özgü biomekanik prensiplerinin açıklanması

-Tek tek eklemlerin biomekaniğinin incelenmesi

 PTR 216 Nörofizyoloji (2-0-2) 2

Medulla spinalisin motor ve refleks fonksiyonu, EMG, serebral korteksin motor fonksiyonu, beyin sapının motor fonksiyonu, cerebellum fizyolojisi, bazal ganglionların fizyolojisi, beynin entellektüel fonksiyonu, plastisite, öğrenme ve hafıza, limbik sistem ve hipotalamus, uyku fizyolojisi, beyin dalgaları (eeg ve epilepsi), otonom sinir sistemi, beyin kan akımı, beyin omurilik sıvısı gibi konular işlenerek sinir sisteminin nörofizyolojik yapısının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

PTR 218  Temel Beslenme İlkeleri (2-0-2)

Besin grupları, besin ögeleri, kimyasal yapıları, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım değerleri, aşırı alım ve toksiteleri, enerji metabolizması, özel durumlarda beslenme, gebe, emzikli, işçi beslenmesi, 0- 1 yaş çocuk beslenmesi, adölesan beslenmesi, yaşlı beslenmesi

 

PTR 220 Doğum ve Kadın Hastalıkları (2-0-2) 2

Kadın üreme sistemi, doğum, gebelik ve bu süreçlerde ortaya çıkan hastalıklarla ilgili bilgi vermek ve jinekolojik rehabilitasyon için temel oluşturmak amaçlanmıştır. Kadın üreme sistemi, doğum, gebelik ve bu süreçlerde ortaya çıkan hastalıklarla ilgili bilgi aktarımını içermektedir

 PTR 315  Fizyoterapide akademik kaynak izleme ve bilimsel sunum teknikleri (2-0-2) 2

Bilimsel metin türleri, literatür tarama teknikleri, bilimsel metinler nasıl okunur, makale nasıl yazılır, vaka takdimi nasıl yazılır, poster nasıl hazırlanır. Bilimsel sunumlarda dikkat edilecek kurallar, cv yazma teknikleri, iş görüşmesine nasıl gidilir ve nasıl giyinilir, iş görüşmelerinde sorulan zor sorular ve cevaplar gibi konular işlenecektir.

PTR 317 Medikal istatistik   (2-0-2) 3

Biyoistatistiğin tanımı ve sağlık hizmetlerinde biyoistatistiğin önemi, Anket türleri ve anket hazırlama, Verilerin SPSS’e girilmesi, SPSS data ve transform fonksiyonu Frekans dağılımları ve dağılımları tanımlayıcı ölçütler, Önemlilik testleri hakkında genel bilgiler, Ki-kare testi ve örnek uygulamalar, T-testi, OneWayAnova testi ve örnek uygulamalarMann-Whitney U, Kruskal Wallis testi ve örnek uygulamalar, Bağımlı gruplarda testler ve örnek uygulamalar Korelasyon analizi, Örnekleme, Tablo ve grafik yapım yöntemleri işlenecektir.   

 

 

PTR 319 Yutma bozukluklarında fizyoterapi (2-0-2) 3

Yutmanın anatomisi, fizyolojisi, yutma bozukluğu görülen hastalıkların belirlenmesi, yutmanın değerlendirilmesi, yutmayı değerlendirirken kullanılan yöntemler ve yutma rehabilitasyonu

PTR 318 Fizyoterapide Özel Konular (2-0-2) 2

Öğrenci fizyoterapide özelleşmiş spesifik konular hakkında ayrıntılı bilgiler alır ve sunum hazırlar

PTR 320 Hastayla iletişim (2-0-2) 2

İletişim nedir, dinlemenin önemi, hastayla iletişim, zor hastayla iletişim,hasta yakınıyla iletişim gibi konular işlenecektir.

 

PTR407 Endüstride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (2-0-2) 2

Mesleki rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyonda değerlendirme ve eğitim, ergonomi, iş analizi, çalışma kapasitesinin değerlendirilmesi, endüstride yaralanmaları önleyici yaklaşımlar, iş yeri düzenlemeleri, mimari engeller ve olması gereken düzenlemeler

ISL 409 Girişimcilik (3-0-3)3

 Girişimcilik nedir, girişimci bir insanın özellikleri, fayadali model geliştirme, patent alma, ürünün çogaltılması, yasal izinler ve pazarlama teknikleri, serbest piyasa şartları 

PTR 409 Halk Sağlığı ve Koruyucu Fizyoterapi Uygulamaları

Sağlık, halk sağlığı kavramları, ilkyardım, enjeksiyon prensipleri,enfeksiyon hastalıkları, geriatriklerde fizyoterapi ve rehabilitasyon, bel ve boyun okulu programları.