Erasmus

Erasmus Öğrenim Hareketliliği

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Seçilen öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz (“0″ hibeli) Erasmus öğrencisi” olarak Erasmus öğrencisi olabilirler.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlar arası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, var olan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca birbirleriyle anlaşması olan Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi kurumlar arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, hareketlilik dönemi başlamadan önce seçilecek Erasmus öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler. Yükseköğretim kurumları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler.

Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa hibe alarak yararlanabilir, daha sonra hibesiz olarak tekrar yararlanılması mümkündür. Staj hareketliliği hibesi alınması öğrenim hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir.

Öğrencilerin seçim şartları ve hibe miktarları için lütfen ilgili akademik yılın Hayat boyu Öğrenme Ulusal Teklif Çağrısına bakınız.

Erasmus Staj Hareketliliği

Bu hareketlilik türü, Leonardo da Vinci II döneminde A tipi projeler kapsamında “Yüksek Öğrenim Görenlere Yönelik Yerleştirme Projeleri” olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu faaliyet alanı bundan böyle 2007-2013 dönemi Hayatboyu Öğrenme Programıyla birlikte Erasmus Programı içinde “öğrenci staj hareketliliği” adı altında sürdürülecektir.

 

Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyeti Nedir?

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder. 

Öğrencinin faaliyet süresi lisans, yükseklisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir. Meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim programları öğrencileri için asgari süre 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir.

Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları; öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.

Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler.

 

Staj Yapılabilecek (Ev Sahibi) Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede uygun bir işletmeden kast edilen, büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Avrupa Birliği (Topluluk) programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.
 

Öğrenci Staj Hareketliliğine Kimler, Nasıl Başvurabilir?

Erasmus Staj Faaliyetine katılabilmesi için yükseköğretim kurumu Erasmus (Genişletilmiş) Üniversite Beyannamesi'ne sahip olmalıdır. Standart Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları Erasmus staj faaliyeti gerçekleştiremez ve bu kapsamda öğrencilerini yurtdışına gönderemez.  

Yükseköğretim kurumları ve yükseköğretim kurumları ve/veya sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulan konsorsiyumlar Erasmus Haraketlilik Faaliyeti kapsamında veya Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları öğrencilerini bu faaliyetten yararlandırmak üzere AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'ne başvuruda bulunabilirler:
 

Başvuru Yöntemi:

Öğrencilerin faaliyete katılımını sağlamak üzere, öncelikle yükseköğretim kurumunun veya yükseköğretim kurumları ve sosyal ortaklardan oluşan bir konsorsiyumun faaliyete katılmak üzere kendi ülkesindeki ulusal ajansa (Türkiye için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) hibe başvurusunda bulunması gerekir.

Başvurular yılda bir kere, akademik yıl başlamadan önce, Merkez tarafından duyurulan tarihe kadar yapılır. Söz konusu başvuruda gelecek akademik yılda gerçekleştirilmesi planlanan staj hareketliliği faaliyetleri için  hibe talep edilir.

•         Yükseköğretim kurumlarının tarafından yapılan başvurular:

Erasmus Genişletilmiş Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları “Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) ilgili akademik yıla ait Yükseköğretim Kurumları Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Hareketliliği Faaliyetleri için Başvuru Formu”nun ilgili yerlerini doldurarak, ilgili başvuru dönemi için belirlenen son tarihine kadar başvuruda bulunabilir.

•         Konsorsiyum oluşturarak yapılan başvurular:

Yükseköğretim kurumları, dernek, vakıf ve ticaret odaları gibi, muhtemel diğer kuruluşlardan öğrenci yerleştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan gruptur.

Konsorsiyum ortakları arasından bir koordinatör kurum belirlenir ve bu koordinatör kurum, Konsorsiyum adına “Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları için Başvuru Formu” kullanarak, ilgili başvuru dönemi için belirlenen son tarihe kadar hibe başvurusunda bulunur.  Konsorsiyuma katılacak yükseköğretim kurumlarının yine Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması gerekir.

 

Öğrenciler nasıl başvurabilir:

Öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden yükseköğretim kurumları veya bu konsorsiyumlar aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarının Erasmusla ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.    

Başvuruda aranılan şartlar ve seçim kriterleri ilgili akademik yıl başlamadan önce yayımlanan Hayatboyu Öğrenme Ulusal Teklif Çağrısı'nda yer alır.

Bir öğrenci Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.

 

Yerleştirme Konsorsiyumları:

Yükseköğretim kurumları, dernek, vakıf ve ticaret odaları gibi, muhtemel diğer kuruluşların Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olan yükseköğretim kurumlarının öğrenci yerleştirme faaliyeti gerçekleştirmelerini kolaylaştırmak için oluşturduğu gruptur. Konsorsiyum başvurularında bir koordinatör kuruluş seçilmelidir. 

 

Konsorsiyum Yapısı:

Bir Konsorsiyum oluşturabilmek için bir koordinatör kurum (Genişletilmiş EÜB sahibi yükseköğretim kurumu, dernek, vakıf vb) ve en az bir ortak yükseköğretim kurumu gerekmektedir. Koordinatör kurumun bir yükseköğretim kurumu olması halinde, yine en az bir yükseköğretim kurumu ortak olmalıdır. Yerleştirme konsorsiyumları ulusal ortaklıklardır, uluslararası ortaklık yapısı değildir.

Konsorsiyum Koordinatörü: 

  • Konsorsiyumun başındaki kuruluştur.
  • Yasal statüsü dernek, yükseköğretim kurumu, işletme vb. olabilir.
  • Merkez ile sözleşme yapacak ve tüm idari ve mali sorumluluğu konsorsiyum üyeleri adına üstlenecektir. 

 

Ortaklar:

Genişletilmiş EÜB sahibi yükseköğretim kurumları, vakıflar, dernekler, meslek odaları, işletmeler, yasal statüsü olan her türlü kuruluş konsorsiyum ortağı olabilir.

Konsorsiyum halinde; 

Her yükseköğretim kurumu konsorsiyum koordinatörüyle bir anlaşma imzalar. 

Bu anlaşmalar: Rol ve sorumlulukları, idari ve mali düzenlemeleri belirler. Başvurulara Konsorsiyuma ortak olan her bir yükseköğretim kurumuna ait niyet mektuplarının eklenmesi gereklidir.         

Konsorsiyum başvuruları aşağıdaki kriterlere ve ağırlıklara göre değerlendirilecektir: 

-Projenin amaçları ve yapılan çalışmalar- %10

-Konsorsiyumun yapısı ve ortakların rolleri- %35

-Öğrenci yerleştirmelerindeki deneyim ve kazanımlar- %20

-Bireysel öğrenci yerleştirmelerinin organizasyonu- %35

Kimler Yararlanabilir? 

Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir (Yüksek lisans ve doktora dahil).  

Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz.

Erasmus Öğrenci yerleştirme faaliyetinden  tüm yükseköğrenim hayatı boyunca yalnızca 1 defa yararlanılabilir.

Mezun ve mezuniyet hakkını elde etmiş olan öğrenciler, mezuniyet veya çıkış belgelerini almamış dahi olsalar, faaliyetten yararlanamazlar.

İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede;

Gönderen yükseköğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

Erasmus Programı Ne Değildir?
1- Erasmus programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.
2- Erasmus programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir.
3- Erasmus programı bir "diploma" programı değildir.

Erasmus Başvuru Koşulları

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programına Başvuru

 

Başvuru için Gereken Asgari Şartlar:

1- Üniversite lisans programlarının (hazırlık dışında) birinci yılını tamamlamış,

2- Ögrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya       doktora) bir yüksek ögretim programına kayıtlı, tam zamanlı ögrenci olması

3- a-) Ön lisans ve lisans ögrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.2/4 ya  da 70/100 olması

    b-) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin  kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.5/4 ya da 75/100 olması

4- Başvuran öğrencilerin yurtdışında eğitim alabilecek düzeyde yabancı dil bilmeleri gerekmektedir. Bu sebeple,yabancı dil bilgilerini belgelendirmeleri gerekir. (Bu belge, Hazırlık Okulu'nu bitirdiğine dair veya TOEFL, vb. sınav sonuç belgeleri olabilir.) Başvuru sayısı yüksek olduğu takdirde, seçim için Dil Sınavı yapılmaktadır.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi:

 Başvuran öğrenciler aşağıdaki değerlendirme ağırlıklarına göre seçilirler: 

- Genel Not Ortalaması: %50
- Dil Sınavı Sonucu      : %50

 

Yukarıdaki ölçütler çerçevesinde değerlendirilerek programa katılması uygun görülen öğrenciler, internet üzerinden ve okul panolarında ilan edilirler. 
______________________________________________________________________________________________________

2. Erasmus Staj Hareketliliği Programına Başvuru

_______________________________________________________________________________

Başvuru için Gereken Asgari Şartlar:?

1- Ögrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya  doktora) bir yüksek ögretim programına kayıtlı, tam zamanlı ögrenci olması.

(Staj Hareketliliğinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz.)

2- Mezun ve mezuniyet hakkını elde etmiş olan öğrenciler, mezuniyet veya çıkış belgelerini almamış dahi olsalar, faaliyetten yararlanamazlar.

3- a-) Ön lisans ve lisans ögrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.2/4 ya  da 70/100 olması

    b-) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin  kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.5/4 ya da 75/100 olması

4- Başvuran öğrencilerin yurtdışında eğitim alabilecek düzeyde yabancı dil bilmeleri gerekmektedir. Bu sebeple,yabancı dil bilgilerini belgelendirmeleri gerekir. (Bu belge, Hazırlık Okulu'nu bitirdiğine dair veya TOEFL, vb. sınav sonuç belgeleri olabilir.) Başvuru sayısı yüksek olduğu takdirde, seçim için Dil Sınavı yapılmaktadır.

5- Öğrencinin staj yerini kendi bulmakla yükümlüdür (Kurumun AB üyesi bir ülkede olması şarttır) ve karşı kurumdan alacağı Kabul mektubu ile başvuru yapabilir. Karşı kurumdan alacağı Kabul mektubunu getirmeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmaz.

________________________________________________________________________________

Yukarıdaki ölçütler çerçevesinde değerlendirilerek programa katılması uygun görülen öğrenciler, internet üzerinden ve okul panolarında ilan edilirler.

Daha fazla bilgi için http://iro.atilim.edu.tr